Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen die door Monique van Melick van pmamonique worden uitgevoerd. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Eventuele andere algemene voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door pmamonique uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op de website. www.holischtischcoachmonique.com en worden op eerste verzoek van de cliënte door pmamonique aan de cliënte verstrekt. In ieder geval ontvangt de cliënte een exemplaar van de onderhavige Algemene Voorwaarden gelijktijdig met de behandelovereenkomst en zal de cliënte de onderhavige Algemene Voorwaarden gelijktijdig met de behandelovereenkomst paraferen en ondertekenen.

4. Cliënt: iedere natuurlijk of rechtspersoon met wie pmamonique een overeenkomst aangaat.

5. Behandeling: iedere behandeling van de cliënt in welke vorm dan ook

6. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen pmamonique en de cliënt tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomsten

1. De gesloten overeenkomsten tussen pmamonique en de cliënt leiden voor pmamonique een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij pmamonique gehouden is haar verplichtingen na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar maatstaven van het moment van nakomen van pmamonique verlangd kan worden.

2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de therapeut en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt op de afgesproken tijd en plaats komen en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessie worden gemaakt.

3. Mocht de coach tijdens het traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de therapeut vallen, dan zal de therapeut de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

4. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan pmamonique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling, tijdig aan pmamonique worden verstrekt.

Artikel 3. Contractuur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren en dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk of mondeling opzeggen. Restitutie van vooruitbetaalde bedragen is niet mogelijk, ook niet als een cliënt een voordeelkaart heeft aangeschaft en er nog 1 of meerdere behandelingen niet zijn genoten, op het moment dat de cliënt de behandelingen staakt.

Artikel 4. Betaling en verzuim

1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in het contract. De cliënt rekent voor aanvang van de sessie het totale bedrag af. 

2. In geval van betalingsverzuim is de cliënt voorts een vertragingsrente verschuldigd van 0,5% per maand over de openstaande vorderingen.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de vorderingen van pmamonique en de verplichtingen van de cliënt jegens pmamonique opeisbaar zijn.

Artikel 5. Incasso kosten

1. Ingeval pmamonique om moverende reden besluit een vordering wegens niet betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de cliënt naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn inbegrepen de kosten van incassobureau, alsmede ook de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. Hiervoor verwijst de therapeut naar het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten)aansprakelijkheid is pmamonique niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. pmamonique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schades aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

2. De aansprakelijkheid van pmamonique is beperkt tot de factuurwaarde van de behandeling, althans dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Indien door of in verband met het uitvoeren van behandelingen door Holistisch Coach Monique schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor pmamonique aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door pmamonique afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat pmamonique in verband met de verzekering draagt.

4.pmamonique is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van dient door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Pastoor Greijmansstraat 1 A, 6451BL te Schinveld, noch voor schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.

Artikel 7. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

1.pmamonique heeft het recht om zonder opgave van reden het behandeltraject te weigeren of te annuleren.

2. Annulering door de cliënt van de behandeling kan tot 24 uur voor de behandeling kosteloos geschieden. Bij niet tijdige annulering is de cliënt verplicht het totaalbedrag te voldoen.

3. Een annulering heeft pas rechtskracht indien en zodra deze door pmamonique is ontvangen.

4. Ingeval de cliënt het behandeltraject tussentijds beëindigt, heeft de cliënt geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 8. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met Holistisch Coach Monique wordt aan pmamonique verleend voor de automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal pmamonique uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

2. De coach houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden.

3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht.

4.Informatie met betrekking tot de cliënt worden ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennisgenomen heeft van de informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van de informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

5. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

Artikel 9. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen pmamonique en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen pmamonique gevestigd is.

Artikel 10 Wijziging voorwaarden.

1. Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens pmamonique an cliënt worden gewijzigd. Bij gebrek aan protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.